«

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 15 สถานการศึกษามีการจัดการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย


ปกรายงานมาตรฐาน15

 

มาตรฐานที่ 15 สถานการศึกษามีการจัดการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

15.1  จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

15.1.1 การดำเนินนงาน โครงการ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

-ภาพการดำเนินงาน

-15.1.2 การดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

-ภาพแผนการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

-ภาพกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง

15.1.3 การดำเนินการ โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

-ภาพการดำเนินงานอาเซียน

5.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและการพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

-ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

(1) ผลมฤทธิ์ทางการเรียน

(2) ผลการสอบ O NET ม. 3

(3) ผลการสอบ O-NET ม. 6

(4) ผลงานดีเด่นครู และนักเรียน

(5) ภาพผลงาน กิจกรรมนักเรียน