«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ปกรายงานมาตรฐาน12

 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

     - 12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

     - 12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

     - 12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

     - 12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

     - 12.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

     - 12.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายภายใน