«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

ปกรายงานมาตรฐาน8

 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มาตรฐาน 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐาน 8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม และใช้ข้อมูล ผลการประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

มาตรฐาน 8.3 ผู้บริหารสามารถบริหาร จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

มาตรฐาน 8.4 ผู้บริหาร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

มาตรฐาน 8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

มาตรฐาน 8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา