«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

ปกรายงานมาตรฐาน5

 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ แบบบันทึก ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนสำหรับครู

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ โครงการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก ไม่คล่อง เขียนไม่ได้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 โครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ โครงการติว O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเสริมความรู้หน้าเสาธงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ