«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

ปกรายงานมาตรฐาน1


มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

- ตัวบ่งชี้ 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- ตัวบ่งชี้ 1.2 มีน้ำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์

- ตัวบ่งชี้ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

- ตัวบ่งชี้ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเองมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

- ตัวบ่งชี้ 1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

- ตัวบ่งชี้ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ

สรุปผลการดำเนินงาน