«

»

ก.ค. 07

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ปกรายงานมาตรฐาน10

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1

โครงสร้างหลักสูตรม.ต้นปี2557

โครงสร้างห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1

โครงสร้างห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.2

โครงสร้างห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.3

โครงสร้างหลักสูตรม.ปลายปี2557

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เกณฑ์การจบ

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2

การเลือกวิชาเรียน

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 10.3

ชุมนุม

กิจกรรมแนะแนว ,กิจกรรมนักเรียน

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ที่ 10.4

ภาพกิจกรรมผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณะกรรมการสถานศึกษา

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.5

ภาพกิจกรรมการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ตัวบ่งชี้ที่ 10.6

ภาพกิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

คู่มือครูที่ปรึกษา

สรุปผลการพัฒนามาตรฐานที่ 10